Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch 09-2016 về việc đăng ký thế chấp QSDĐ (25/07/2016 10:52 am)

thong-tu-lien-tich-09-2016-ttlt-btp-btnmt-ve-viec-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat

Luật hộ tịch 2014 (22/12/2015 02:24 pm)

1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. 2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.